Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εργασιών

 

Το κύριο αντικείμενο σπουδών είναι η κατασκευή, επιθεώρηση, συντήρηση και επισκευή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κτίρια οικιακής, εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης. Ειδική εστίαση γίνεται σε τεχνολογίες και τεχνικές που έχουν σκοπό να εφοδιάσουν με ηλεκτρική ενέργεια τους τελικούς καταναλωτές.

Συνέχεια

Φωτογραφικό Υλικό

Τεχνικές Γνώσεις και Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών» αποκτούν τις τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως τεχνίτες στην :

- κατασκευή σύνθετων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (φωτισμού, κίνησης, αυτοματισμού, δομημένης καλωδίωσης και ασθενών ρευμάτων), ακολουθώντας οδηγίες, προδιαγραφές και σχέδια.

- εγκατάσταση, συντήρηση, στον έλεγχο και την επισκευή με βάση δεδομένα σχέδια, οδηγίες και μελέτες κυκλωμάτων ηλεκτρικών. εγκαταστάσεων ειδικών κατηγοριών (ανελκυστήρες, βενζινάδικα κ.ά.), πινάκων διανομής και ελέγχου ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μικρής ισχύος για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, μικρών υποσταθμών μέσης τάσης.

- εκτέλεση ελέγχων, συντήρηση και αντικατάσταση φθαρμένων υλικών και εξαρτημάτων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τις εκάστοτε προδιαγραφές ποιότητας.

- εφαρμογή των προηγούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του στις εκάστοτε συνθήκες.

Επαγγελματικές Δυνατότητες Απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως:

- «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών» με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων (κατοικίας, γραφείων, βιομηχανικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κλπ).

- αυτοαπασχολούμενος

- σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες κατασκευής /συναρμολόγησης ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρικών συσκευών

- σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης ανελκυστήρων

- σε εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών

- ως ηλεκτρολόγος συντηρητής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε χώρους κάθε χρήσης (π.χ. βιομηχανίες, πολυκαταστήματα, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι ψυχαγωγίας, κ.ά.)

- σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού

- σε επιχειρήσεις Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής. Ενέργειας.
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α’/1988) σύμφωνα με το οποίο χορηγούνται οι επαγγελματικές άδειες Ηλεκτροτεχνίτη Α΄, Γ΄, Δ΄, και ΣΤ΄ ειδικότητας, και άδειες Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων ύστερα από ανάλογη κατά περίπτωση προϋπηρεσία.
Το πτυχίο της ειδικότητας παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για περαιτέρω εξειδίκευση.
Σημειώσεις Μαθημάτων
Εδώ θα βρείτε σημειώσεις από τα διάφορα μαθήματα της ειδικότητας και για τα δύο έτη σπουδών.

Είσοδος