Πράγματα που θα θέλατε να μάθετε για τη Σχολή μας και τη φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
Ποιές είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής στην ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω;

Στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον Ενδεικτικού Α' Τάξης Λυκείου και ηλικίας έως 23 ετών. Η εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ επιτυγχάνεται μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων των υποψηφίων (βαθμός Τίτλου Σπουδών, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
Τί ώρα ξεκινούν τα μαθήματα και πόσο διαρκούν;

Οι μαθητές κατά τα δύο έτη σπουδών παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο Σχολείο για 21 ώρες την εβδομάδα, βάσει συγκεκριμένων ωρολογίων αναλυτικών προγραμμάτων.  Η ΕΠΑ.Σ. Αιγάλεω εργάζεται από Δευτέρα έως Πέμπτη σε απογευματινό ωράριο (15.00 - 19.40) και Παρασκευή σε πρωϊνό (08.15 - 14.00).
Θα εργάζομαι κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;

Παράλληλα με την εκπαίδευση στο Σχολείο οι μαθητές εντάσσονται σε πρόγραμμα Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης, το οποίο ενεργείται στη βάση υπογραφής Σύμβασης Μαθητείας. Επίσης, κατά τη διάρκεια του ως άνω προγράμματος οι μαθητές αμείβονται, ασφαλίζονται από τον εργοδότη τους και τυγχάνουν άλλων παροχών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Τι είναι η Σύμβαση Μαθητείας;

Κατά την έναρξη της Μαθητείας/Πρακτικής άσκησης μεταξύ εργοδότη, μαθητή και Σχολείου υπογράφεται Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της Μαθητείας, καθώς και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή.
Πόσα χρήματα θα παίρνω από την εργασία μου;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ του Ν.3475/2006  κατά τη διάρκεια της  Πρακτικής Άσκησης - Μαθητεία , αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (29,04€), δηλαδή  με 21,78€. (πατήστε εδώ για περεταίρω ενημέρωση)
Πως λειτουργεί το σύστημα της Μαθητείας;

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ίδιες ειδικότητες. Κάθε χρόνο φοιτούν 7.500 με 8.000 μαθητές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ. Οι μαθητές που φοιτούν στις Σχολές του ΟΑΕΔ αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ασκούμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της εθνικής οικονομίας σε πολλές τεχνικές ειδικότητες.

Οι μαθητευόμενοι ασκούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ΔΕΚΟ, Δήμους και στον δημόσιο τομέα. Το σύστημα on the job-training που εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στην πράξη καθώς οι μαθητές σε σημαντικό ποσοστό μετά το τέλος των σπουδών τους συνεχίζουν να απασχολούνται στις θέσεις πρακτικής άσκησης.