ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν απόφασης της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ. έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablet).

 

Επισημαίνουμε τα κάτωθι :

 

1. Δεν δικαιούνται όλοι οι μαθητές συσκευή. Η παραχώρηση θα γίνει κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και με κοινωνικά κριτήρια (Ανεργία, Οικογενειακό εισόδημα, Τριτεκνία, Πολυτεκνία, Μαθησιακές δυσκολίες κτλ).

 

2. Η συσκευή θα παραχωρηθεί προσωρινά και θα πρέπει να επιστραφεί όταν η Διεύθυνση της Σχολής το ζητήσει, ή όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους παραχωρήθηκε (λήξη καραντίνας κτλ).

 

3. Οποιαδήποτε φθορά, απώλεια, αδυναμία ή άρνηση επιστροφής της συσκευής συνεπάγεται αυτόματα ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης προς το Ελληνικό Δημόσιο και την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης.

 

4. Ο αιτών, θα δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν έχει άλλο τρόπο πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μαθήματα (δε διαθέτει σταθερό ή φορητό υπολογιστή, tablet,  έξυπνο τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή ικανή να συνδεθεί στις πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων).

 

5. Η αίτηση θα γίνει ηλεκτρονικά από τη διεύθυνση : https://forms.gle/v6r9grjUCZEM31n86

6. Ως καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων ορίζεται η 7η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 23.59

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά είναι :

1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (για Έλληνες Πολίτες), Διαβατήριο ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (για αλλοδαπούς),

2. Εκκαθαριστικό Εφορίας (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Φορολογικού Έτους 2019). ΠΡΟΣΟΧΗ : Εκκαθαριστικά των ωφελούμενων μαθητών δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός αν αυτοί είναι έγγαμοι.

 

Επιπλέον Δικαιολογητικά είναι :

1. Κάρτα ανεργίας εν ισχύ Πατέρα ή Μητέρας ή και των δύο (ή των Νομίμων κηδεμόνων),

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ή άλλο ισότιμο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει τριτεκνία ή πολυτεκνία,

3. Δικαιολογητικά ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών,

4. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας ή Αποδεικτικό θανάτου ενός (ή και των δύο) γονέων, ή αποδεικτικό διαβίωσης σε δομή ανηλίκων.

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, δε θα γίνουν δεκτές νέες αιτήσεις και η επιτροπή αξιολόγησης θα προβεί σε κατάρτιση πίνακα των ωφελουμένων.